GREETiER - WorlD of WordS

ברכה לפורים - מנהג קבוע

בשיר ובגילה

נרעיש ברעשן

תקראו במגילה

כי אף אחד פה לא יישן!

חג פורים בשטח

ומביא עימו פשטות

לצידה, איך לא, לבטח

תחפושות ורוח שטות

אדון פורים שלנו

האם אתה כשיר

לבקר יותר אותנו

כשם מילות השיר?

כך ייטב פה לכולנו

נאמץ מנהג קבוע

לא רק פעם בשנה

פעמיים בשבוע!