GREETiER - WorlD of WordS

ברכה לאישה - לפותרים נכונה תוענק נקודה

אהובתי היפה, אפתח בחידה

(לפותרים נכונה תוענק נקודה):

הוא משחרר, הוא מדבק, הוא עושה טוב לאחר

הוא נחלת הציבור, כל מי שבוחר

לעיתים הוא מגיע ככה סתם בלי הקשר

הוא אולי קו עקום אך את הכל מיישר

אויבו מס' 1 של הרע והדכדוך

נצלי אותו כל יום – קוראים לו חיוך :-)

וכשאת מחייכת, אני לא יודע איך

היכן שאני - גם אני מחייך!