GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - הרב קוק
כל הספרים כולם, בין בקודש בין בחול, וכל הידיעות הבאות לאדם מבחוץ, הם רק אמצעים חיצוניים כדי לעורר את רוח האדם הפנימית. על ידי הידע החיצוני מוציא האדם את מה שגנוז בליבו
הרב קוק