GREETiER - WorlD of WordS

ציטוט - אוטו פון ביסמרק
האהבה עיוורת. הידידות עוצמת את עיניה.
אוטו פון ביסמרק